hoejezuskomsteruitziet

 

Dit artikel sluit aan op het artikel: Vraag jij je wel eens af waar Jezus blijft, maar is een dusdanig groot onderwerp dat ik hier een apart artikel van heb gemaakt.

Wat zegt de bijbel hierover:

 • Jezus komt om 1000 jaar te regeren samen met de heiligen
 • Hij komt op de wolken
 • Met kracht/ macht en engelen
 • Als een dief in de nacht/ als een bliksem, niemand weet de dag
 • Ieder oog zal Hem zien
 • Hij komt om naar daden te belonen.
 • Hij komt om te oordelen

 

1000 jaar regeren

Er zijn behoorlijk veel christenen die verwachten dat Jezus terug zal keren om een fysiek koninkrijk te stichten en voor 1000 jaar op aarde, vanuit Jeruzalem zal regeren. Dit staat alleen nergens in de bijbel. Er wordt gesproken over een periode van 1000 jaar waarin de heiligen samen met Jezus regeren. Maar er staat niks bij waaruit blijkt dat Jezus dan regeert vanaf/op  de aarde.

Verder roept dit de volgende vragen op: Regeert Jezus nu dan niet? Zit Hij niet in de hemel aan de rechterhand van God? Klopt zijn uitspraak niet dat alle autoriteit aan Hem is gegeven? Waarom zei Hij dat het beter was dat Hij wegging zodat de Heilige Geest kon komen? En waarom zou dit in de toekomst anders zijn?

Het is een van de grootste redenen waarom de Joden niet Jezus konden accepteren als Messias. Ze verwachten een fysiek koninkrijk. Ze verwachten een koning die de Romeinen zou verslaan en vanuit Jeruzalem zou heersen. Jezus zegt echter zelf letterlijk dat zijn Koninkrijk niet van deze wereld is (Joh.18:36).

Het is dus hele frapant dat veel christenen precies dezelfde fout lijken te maken. Ze hebben Zijn komst (in 70 AD) gemist, doordat ze een fysiek koninkrijk verwachten en dit niet zien. Dus het moet nog komen.

Komen op de wolken

Wat wordt hiermee bedoelt? Wat betekent het om op de wolken te komen. We zien in de bijbel meerdere keren vergelijkbare uitspraken.

Daniel 7:13 (Hier zien we beschreven worden hoe de mensenzoon op de wolken bij God komt)
Sefanja 1:15 (Hier zien we gesproken worden over wolken in relatie tot de dag van oordeel)
Isaiah 19:1 (Hier zien we God komen op de wolken in oordeel over Egypte)

Er zijn dus een aantal plekken waar wolken en oordeel specifiek aan elkaar gekoppeld worden. Het hoeft hierbij niet over fysiek komen op de wolken te gaan. Het komen op de wolken gaat in beeldspraak over het krijgen van autoriteit en/of het komen in oordeel.

Interessant detail hierbij is dat vlak voor de vernietiging van Jeruzalem er een fenomeen werd waargenomen van strijdwagens, strijd en legers in de wolken.[1]

Met kracht/ macht en engelen

Er lijkt hier dus sprake te zijn van een overname. Jezus spreekt heel veel over het koninkrijk. Het is hier al. Het is nabij. Toch zie je zijn discipelen vragen naar Zijn komst (in kracht)

Wat je hier ziet, is dat er al iets nieuws is, maar dat het oude wat het vervangt er ook nog is en strijd voert tegen het nieuwe.

Dit lijkt dus eigenlijk best wel op de situatie met David en Saul. David was reeds lange tijd gezalfd en door God aangewezen als koning. Maar hij regeerde nog niet. Saul was nog koning en probeerde hem, de nieuwe koning, (het nieuwe koninkrijk) te doden.

De nieuwe koning was er dus al, maar hij regeerde nog niet. Zijn koninkrijk was nog niet gekomen in kracht. Wat is het oude wat nog ‘regeerde’ en wat verwijderd moest worden voor Jezus ‘in kracht’ zou regeren? Wie of wat voerde strijd tegen Jezus (de nieuwe koning en zijn volgers)?

Hebreeën 8:13 spreekt over het nieuwe verbond. Hoe dit het oude verbond overbodig heeft gemaakt en dat dit oude verbond binnenkort zal verdwijnen.

Het is dus redelijk aannemelijk dat Jezus heerschappij in kracht pas (volledig) in kon gaan als het oude verbond beëindigd was. Je ziet dat na Jezus dood een tijd lang de twee verbonden naast elkaar bestonden. Met de vernietiging van de tempel en Jeruzalem in 70 AD werd er een eind gemaakt aan het praktiseren van het oude verbond. Het werd onmogelijk gemaakt. Het is ook logisch dat God het oude verbond wilde beëindigen en de tempel weg wilde. Door het aanhouden van het oude verbond bleven ze actief Jezus ontkennen. Hij had het immers overbodig gemaakt, maar toch gingen ze ermee door.

Als een dief in de nacht, als bliksem, niemand weet de dag

Het is interessant dat Jezus aan de ene kant zegt: Niemand weet precies wanneer het gaat plaats vinden. Zelfs ik niet. Maar vervolgens geeft Hij wel allemaal aanwijzingen om op te letten zodat ze weten wanneer het komt.

Al deze aanwijzingen waren voor zijn discpielen niet echt nuttig als ze niet over hun tijd gingen. Verder lijkt het alsof zijn volgelingen de aanwijzingen hebben gezien en gesnapt, in hun leven (zie artikel Waar Jezus blijft). Als het niet in hun tijd zou plaats vinden, had Hij net zo goed kunnen zeggen…”Maak je daar maar geen zorgen over. Dat gaan jullie toch niet meer meemaken.”

Het lijkt dus vooral te benadrukken dat het de mensen zal overvallen. Dat ze het niet verwachtten. De joden werden er behoorlijk door overvallen toen de vernietiging kwam. Zoals ik in het artikel Waar Jezus blijft beschreef, was er een teken in de lucht te zien boven Jeruzalem voor de vernietiging. Het interessante is, dat het erop lijkt dat de Joden dachten dat dit een teken was van het oordeel van God over hun vijanden. Dat het oordeel op hun viel lijkt ze daardoor extra te overvallen.

Ieder oog zal Hem zien

De eerste vraag die je hierbij zou moeten stellen is: wat wordt er bedoeld met ieder oog?Iedereen op de hele wereld? Hoe zit het dan met mensen die geen TV hebben, of die slapen? En ieder oog als in iedereen die ooit geleefd heeft? Of zou ieder oog slaan op de mensen daar en toen?

En gaat het echt om zien met ogen (fysiek/ letterlijk zien) of om (in)zien wat er gebeurt?

Het is interessant dat de Romeinen die Jeruzalem vernietigen Gods hand daarin zagen. Verder zie je meerdere keren in de bijbel dat er vernietiging en ballingschap over Israel/ Jeruzalem komt als oordeel van God.

Als alle joden de tekenen in de lucht hebben gezien (zie: Waar Jezus blijft) en heel de beschaafde wereld inzag dat de vernietiging van Jeruzalem het oordeel van God was. Voldoet dit dan niet aan de beschrijving dat elk oog het zou zien?

 

Hij komt om naar daden te belonen

In de tijd van de vervolging van de eerste kerk (tussen Jezus hemelvaart en 70 AD) zie je dat er regelmatig wordt gesproken over:

 • Hou vol en je zal beloond worden.
 • Vergeef hen die vervolgen. Zegen ze. De wraak komt God toe

 

Het is dus zeker niet uit te sluiten dat het belonen naar daden twee kanten heeft:

 • Positieve beloning voor de verdrukten die volhouden
 • Negatief loon voor hun daden voor de vervolgers (zie oordeel hieronder)

En dat dit allemaal reeds heeft plaatsgevonden bij de vernietiging van de tempel in 70 AD

Hij komt om te oordelen

Wanneer Jezus Zijn bediening start, doet Hij dit door zijn mandaat voor de lezen uit Jesaja 61:

“De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God.”

Het interessante is alleen dat Hij dat laatste stukje weglaat wanneer Hij deze tekst voorleest. Hij noemt niet de dag van de wraak. Maar wanneer Zijn dood dichterbij komt gaat Hij wel opeens praten over het oordeel dat komt. Waar tot die tijd dat stukje van de tekst uit Jesaja niet aan de orde was, komt dit dan blijkbaar wel in beeld.

De grote vraag is natuurlijk: Oordeel over wie?
Het lijkt er toch verdacht veel op dat het gaat over de Joden toen en daar. Specifiek de Joden die Hem niet geloven/ accepteren.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gelijkenis van de wijngaard en de pachters (Mat21:33+), dan zie je dat Jezus een directe link legt. God zal hun straffen/doden nadat ze Zijn Zoon hebben vermoord. In Mattheus 23 spreekt Jezus erover dat de vergelding van alle ongerechtigheden tegen Gods profeten op die generatie zal vallen.

In dat geval is het logisch dat het oordeel verwijst naar de vernietiging van de tempel in 70 AD. Dit oordeel moet overigens niet verward worden met het laatste oordeel zoals beschreven in Openbaring.

Als je kijkt naar Openbaring dan lijkt er sprake van 2 oordelen en opstandingsmomenten. De eerste voor het duizendjarige rijk, de tweede erna.

Conclusie:

Al met al blijft de meest fundamentele vraag of Jezus komst gaat over een ‘wederkomst’ of een ‘fysieke komst’. Ik zie niet direct aanleidingen om aan te nemen dat de teksten over Jezus’ komst verwijzen naar een ‘wederkomst’ of een ‘fysieke komst’. In ieder geval niet om op aarde te komen regeren. Hiermee sluit ik niet uit dat Jezus ooit nog fysiek terug zal komen. Enkel dat deze teksten daar in mijn ogen niet over spreken.

De uitleg dat het gaat over het beëindigen van het oude verbond waarmee de laatste hobbel verwijderd was voor het volledig in kracht treden van het nieuwe verbond en het Koninkrijk van God, vind ik persoonlijk aannemelijker.
Maar duik vooral zelf in de stof en kijk waar jij op uit komt.

Het boek Raptureless van Jonathan Welton kan ik in ieder geval van harte aanbevelen als je je hierin verder wilt verdiepen.

 

[1] Josephus, War of the Jews, Book 6, Chapter 5 Paragraph 3 | Pages 288-309