ofjezusnukoningis

Of anders gezegd… is het koninkrijk er al? Is Jezus nu al koning of wordt Hij dit pas in de toekomst?

Teksten in de bijbel over het koninkrijk en Jezus als koning:

In Lucas 17 krijgt Jezus precies deze vraag. De farizeeërs vragen Hem wanneer het koninkrijk zal komen:
En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u.(NBG)

Mattheus 12:28 en Lucas 11:20 spreken er beide over. Hier in betrekking tot het uitdrijven van demonen:
Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen. (NBG)

Johannes 18:36 spreekt erover dat het Koninkrijk van God niet van deze wereld is:
Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier. (NBG)

Markus 1:5 spreekt erover dat het ‘Koninkrijk dichtbij/ nabij’ is gekomen.
In Mattheus 28:18 zegt Jezus dat alle autoriteit in de hemel en op aarde aan Hem is gegeven.
Bij de steniging van Stefanus noemt hij dat Hij Jezus ziet. Gezeten aan de rechterhand van God.

Verder leert Jezus zijn discipelen te bidden: “Uw koninkrijk kome…”
Deze lijkt een beetje vreemd tussen de rest. De meeste zeggen: Het koninkrijk is hier, of het koninkrijk is nabij. Waarom moeten zijn discipelen bidden”‘Uw koninkrijk kome…” Meer hierover verderop in het artikel.

Gelijkenissen over het koninkrijk:

 • Het mosterdzaadje
 • Zuurdesem
 • De bruiloft
 • Schat in het veld
 • De parel
 • De landeigenaar en de werkers
 • De 10 maagden
 • De zaaier
 • en nog veel meer

Het interessante aan deze gelijkenissen is dat ze over verschillende aspecten van het koninkrijk lijken te spreken.

De gelijkenis van de bruiloft en de maagden lijken te spreken over een urgentie om het niet te missen.
De parel en de schat spreken over de waarde die God in ons ziet en zijn bereidwilligheid om voor ons te betalen.
Het zuurdesem en het mosterdzaadje spreken over de manier waarop het uitbreid/ zich ontwikkelt.

 

Profetieën over het koninkrijk:

Er zijn meerdere profetieën in het oude testament die gaan over de koning en het koninkrijk. Twee hiervan wil ik in dit artikel bekijken

Daniel

In Daniel 2 zien we dat Nebukadnezar een droom krijgt van een beeld. Gouden hoofd, zilveren borst, bronzen buik en dijen, ijzeren benen, en voeten van leem en ijzer.  Daarna komt er een steen die het beeld verbrijzelt.

In de uitleg geeft Daniel een paar dingen aan:

 • De steen gaat over het koninkrijk van God
 • Het is een koninkrijk dat nooit zal vergaan
 • Het is een koninkrijk dat begint als een steen en uitgroeit tot het de hele wereld omvat.
 • Het gouden hoofd is het rijk van Nebukadnezar. Na hem komen nog vier rijken, daarna sticht God zijn koninkrijk

Er zijn verschillende meningen en interpretaties over welke de verschillende rijken zijn geweest. De meeste mensen zijn er over eens dat zilver staat voor het Perzische rijk en brons voor het Griekse rijk.
Het is vooral over het laatste deel dat de meningen uiteenlopen.

Sommige mensen claimen dat het begin van het Romeinse Rijk het ijzer is, en dat de voeten staan voor de periode van het verdeelde Romeinse rijk. Het Romeinse rijk bestond toen uit 10 provincies[1]

Anderen claimen dat ijzer staat voor het Romeinse rijk en dat het laatste rijk nog moet komen. Je komt dan alleen in mijn ogen wel in de knoei met de claims van Jezus dat het koninkrijk was gekomen. Het koninkrijk zou immers gesticht worden tijdens de vijfde periode. Verder wordt er ook niet over een onderbreking gesproken. Het gaat om vijf opéénvolgende rijken.

Ik vind vooral de overeenkomst tussen de gelijkenissen die zich richten op de manier waarop het koninkrijk zich verspreid (mosterdzaadje en het zuurdesem) en de droom van Nebukadnezar heel interessant. Beide spreken erover dat het klein begint en blijft groeien/ uitbreiden.

In de tijd van Jezus waren de Joden aan het wachten op de beloofde koning. Dit is denk ik waarom veel van de Joden misten dat Jezus de beloofde Messias was.

Jesaja

In Jesaja 9 lezen we een profetie over de Messias die zou komen:
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is  ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.  Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. (HSV)

Hier wordt erover gesproken dat als de Messias komt Hij heerschappij zal krijgen (Jezus claimt zelf dat Hij alle heerschappij al heeft ontvangen) en Hij een koninkrijk zal stichten wat voor altijd blijft uitbreiden (net als het mosterdzaadje en het zuurdesem en de steen uit Daniel).

Hierin zie je dus twee dingen heel duidelijk:

 • Het is gestart/ begonnen toen Jezus kwam.
 • Het blijft altijd uitbreiden.

 

Het koninkrijk is er en het komt?

Jezus zegt dat het koninkrijk er is en dat het koninkrijk nabij is. Maar hij spreekt ook over het ingaan in het koninkrijk. Daarnaast leerde Hij zijn discipelen te bidden “Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.” Het koninkrijk van God wordt ook wel het koninkrijk van de hemel genoemd. En Jezus zegt dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld is.

Er lijkt dus sprake te zijn van een koninkrijk dat er nu is. Het is dichtbij en je kunt erin stappen /toetreden. Het is niet een aards/ fysiek koninkrijk maar een hemels /geestelijk koninkrijk. Maar er is ook sprake van toename. Het lijkt er dus op dat dit koninkrijk vanuit de hemel steeds meer naar de aarde komt en steeds meer gaat bepalen wat hier gebeurt. Dat naarmate het koninkrijk meer ‘komt’, steeds meer Gods wil gedaan wordt op aarde. Tot het op aarde is, zoals in de hemel.
Jezus demonstreert dit terwijl Hij op aarde was. Hij deed wat Hij de Vader zag doen (in de hemel) op aarde. En Hij droeg zijn discipelen op mee door te gaan.

De Bijbelteksten laten in mijn ogen geen ruimte voor:

 • Een fysiek koninkrijk.
 • Een koninkrijk dat nog moet komen/ in de toekomst ligt.
 • Een koninkrijk dat ineens wordt gevestigd.
 • Een onderbreking in de toename of een afname van het koninkrijk.

 

[1] Welton, Raptureless page 186 / Farrar, The Early Days of Christianity, Vol 2, 283.