Lazarus

Heb je je ook wel eens afgevraagd waarom Jezus niet direct naar Lazarus ging toen Hij bericht kreeg dat Lazarus ernstig ziek was?

Op zich is het twijfelachtig of Jezus op tijd zou zijn geweest als Hij meteen was vertrokken. Er staat immers in Johannes dat Jezus twee dagen wachtte voor Hij naar Bethanië ging waar Lazarus en zijn zussen woonde. Verder geeft Jezus voor Hij vertrekt specifiek aan dat Lazarus al is overleden.

Op het moment dat ze aankomen, is Lazarus echter al vier dagen dood. Dus zelfs als Jezus direct was vertrokken, was Lazarus waarschijnlijk al twee dagen dood geweest voor Hij kwam.
Maar… waarom ging Hij niet meteen? Wat was Hij aan het doen dat zo belangrijk was dat Hij dat eerst af moest maken vóór Hij naar Bethanië ging? Jezus reageert ook een beetje apart dat Hij blij is voor zijn discipelen dat Hij er niet bij was (toen Lazarus stierf).

Het was voor mij een enorme eye-opener toen ik voor het eerst over het fenomeen messiaanse wonderen hoorde. In de tijd waarin Jezus leefde verwachtten de Joden de Messias. Ze hadden een duidelijke voorspelling ontvangen over hoe lang het nog zou duren voor de Messias kwam (490 jaar vanaf de herbouw van de tempel volgens Daniel 9). Het is dan ook niet verwonderlijk dat in die tijd verschillende mensen claimden de Messias te zijn.

De religieuze leiders hadden een lijst met specifieke wonderen waaraan ze de Messias konden herkennen. Ze maakten een onderscheid tussen ‘normale wonderen’ en messiaanse wonderen. De ‘normale wonderen’ gebeurden blijkbaar regelmatig. Rabbi’s en farizeeërs genazen mensen en dreven ook demonen uit. Er waren echter ook speciale wonderen die zij niet konden verrichten en waaraan ze de Messias zouden kunnen herkennen.
Sommige mensen herkennen drie specifieke wonderen (gebaseerd op Jesaja 35) anderen herkennen er vier. Het gaat dan om de volgende wonderen:

  • Het genezen van iemand met lepra
  • Genezen van iemand die doof-stom is
  • Genezen van iemand die blind geboren is

Als vierde wonder wordt dan nog gezien:

  • Het opwekken van iemand uit de dood op de vierde dag

Kijk dat klinkt dan opeens heel interessant als je leest dat Jezus op de vierde dag pas aankomt bij Lazarus.
Maar laten we eerst nog eens kijken naar die andere drie, want die zijn ook heel interessant.

Genezing van iemand met Lepra:

Deze uitleg is echt geniaal. In de wet stond uitgebreid uitgelegd wat de priesters moesten doen als iemand genezen werd van lepra. Die wet bestond al honderden jaren, maar er was nog nooit iemand genezen van lepra. Dat hele stuk instructie was dus nog nooit toegepast.

Er zijn maar twee vermeldingen van genezing van Lepra in de Bijbel vóór Jezus’ tijd. De eerste is van Naaman de Syrier. Hij was een heiden en heeft zich dus niet getoond aan een priester (Zie Lucas 4:27). De tweede vermelding is die van Mirjam, maar zij werd genezen vóór de wet was ingesteld.

Je komt hierbij meteen bij zo’n ander stuk uit de Bijbel waarvan ik me altijd heb afgevraagd hoe dat nou precies zit. In Lucas 5 zien we hoe Jezus iemand genas van Lepra en vervolgens zegt Hij: “Vertel het aan niemand, maar toon jezelf aan de priester en breng het voorgeschreven offer.”

Wat Jezus hier eigenlijk zegt is: ‘Ga de priesters vertellen dat de Messias er is. Doe datgene wat beschreven staat in Leviticus, wat nog nooit is gebeurd.’ Dan is die opdracht opeens niet ‘apart’ maar heel logisch en juist heel mooi.

Genezing van iemand die doof/stom is

De Bijbel geeft de indruk dat in de tijd van Jezus de farizeeërs demonen uit konden drijven.
Er zijn verschillende gedachten en theorieën hoe dit in zijn werk ging. Eén van de theorieën was dat je de naam van een demon moest weten om deze uit te kunnen drijven.

Dit levert natuurlijk een probleem op bij iemand die doof en stom is. Je kan hem niets vragen en de demon kan zeker niet spreken door deze persoon heen. Het werd in Jezus’ dagen als iets onmogelijks gezien om een demon uit te drijven zonder de naam te weten. Slechts de Messias zou dit kunnen.

Je ziet Jezus trouwens precies dit ‘protocol’ gebruiken in Marcus 5:9. Maar in Mattheus 12:22 zien we Jezus een doof-stomme man genezen die demonisch bezeten was.

Ik kan veel referenties vinden over het gebruik om de naam van een demon te achterhalen voor een uitdrijving. Bij geen van deze referenties vond ik echter een goede bronvermelding. Aangezien wordt verondersteld dat dit onderdeel was van de joodse mondelinge wet, zou dit een verklaring kunnen zijn voor het gebrek aan schriftelijke bronnen hiervoor.

Genezing van iemand die blind geboren is

Het idee in die tijd was dat als iemand blind (of met wat voor aandoening ook) geboren werd, dit een straf van God was. Dus of deze persoon moest al voor geboorte hebben gezondigd of de ouders moeten echt iets vreselijks hebben gedaan.
Je ziet in de Bijbel dat de discipelen Jezus hier naar vragen in Johannes 9.

Geen rabbijn zou deze man willen genezen. Ze zouden daarmee tegen Gods wil ingaan. En God zou toch zeker niet iemand genezen die Hij zelf ziek gemaakt had?

Opwekken van iemand uit de dood op de vierde dag.

De joden geloofden dat als iemand stierf. De geest van deze persoon nog drie dagen bij het lichaam bleef en de mogelijkheid bestond om uit de dood opgewerkt te worden. Je ziet dan ook bij alle eerdere opwekkingen uit de dood dat deze in de eerste drie dagen na het overlijden plaats vinden.

Alleen God zelf zou in staat zijn om iemand na drie dagen uit de dood op te wekken. Ze vermoedden dat als de Messias zou komen, Hij dit zou doen om alle twijfel weg te nemen dat Hij de Messias was.

Je ziet Jezus dus precies dit hele lijstje afwerken. Hij zet de geestelijke leiders zelf op zijn spoor door de van lepra genezen man naar de priester te sturen. Het kan dan ook niet anders of ze hielden hem in de gaten. En ondanks dat ze Hem één voor één alle messiaanse wonderen op de lijst zien verrichten, willen ze Hem niet erkennen als de Messias.

Door eerst twee dagen te wachten voor Hij naar Bethanië ging, creëerde Jezus een situatie waarin Hij iets kon doen wat alle twijfel of Hij de Messias was, weg zou nemen. Zijn uitspraak dat Hij blij was voor zijn volgelingen, zodat ze (hierdoor) zouden geloven, is nu dan ook extra duidelijk te plaatsen. Iemand uit de dood opwekken is al behoorlijk bijzonder. Maar dit op de vierde te dag doen was alleen voor God mogelijk.